×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Issue image

Arhiv za tehničke nauke / Archives for Technical Sciences N0 3

All issues
Issue information file (PDF)
Authors in this issue:

Zdravko Milovanović, Svetlana Dumonjić-Milovanović, Asmir Kalfić, Ranko Cvijić , Boško Vuković, Neđo Đurić, Petar Mitrović, Anđa Đujić, Snežana Tadić, Душко Сунарић, Драгутин Јевремовић, Милорад Лолин, Slobodan Nedeljković, Miodrag Popović, Ferid Skopljak, Mirza Bašagić, Boris Filipović, Božo Svetina, Mirko Ivković , Lazar B. Stojanović, Владимир Малбашић, Миодраг Челебић, Rašid Hadžić, Žanesa Ljevo, Nada Božić, Radenko Babić, Bosa Stojanović, Mira Vidaković, Slađana Petronić, Jelena Kadić, Dejan Radošević, Goran Panić,

Published: June 2010

Contents

June 2010 Original scientific article Energy
SIGURNOST SNABDIJEVANJA ENERGIJOM U REPUBLICI SRPSKOJ

Funkcionisanje energetskog sektora sve više poklanja pažnju primjeni aktivnijeg načina u pristupu osiguranja većeg stepena sigurnosti snabdijevanja energijom potrošača. Pri tome se vrše analize rizika, s ciljem definisanja uzročnika za njihov nastanak i njegovog smanjenja. Aktivnosti se sprovode kako u oblasti proizvodnje tako ...

By ZDRAVKO MILOVANOVIĆ, SVETLANA DUMONJIĆ-MILOVANOVIĆ

June 2010 Original scientific article Energy
SIGURNOST SNABDIJEVANJA ENERGIJOM U REPUBLICI SRPSKOJ

Funkcionisanje energetskog sektora sve više poklanja pažnju primjeni aktivnijeg načina u pristupu osiguranja većeg stepena sigurnosti snabdijevanja energijom potrošača. Pri tome se vrše analize rizika, s ciljem definisanja uzročnika za njihov nastanak i njegovog smanjenja. Aktivnosti se sprovode kako u oblasti proizvodnje tako ...

By ZDRAVKO MILOVANOVIĆ, SVETLANA DUMONJIĆ-MILOVANOVIĆ

June 2010 Professional paper Energy
ZNAČAJ ODREĐIVANJA JODNOG BROJA KOD BIODIZELA

Jodni broj se koristi za kvantifikovanje dvostrukih veza, glavnih uzroka nestabilnosti biodizela. Položaj i broj dvostrukih veza po molekuli su važan faktor za stabilnost biodizela a jodni broj ne može razlikovati ove parametre. Danas, sastav i molekulska struktura raznih ulja, sirovina za biodizel su jasno identifikovani. Stoga, jodni broj bi bio ...

By ASMIR KALFIĆ

June 2010 Professional paper Geology
STANJE I PRAVCI MOGUĆEG RAZVOJA MINERALNOSIROVINSKOG KOMPLEKSA REPUBLIKE SRPSKE

U mineralno sirovinskom kompleksu Republike Srpske vlada stanje relatvine stagnacije u pogledu svih vidova istraživanja kako fudamentalnih tako regionalnih i detaljnih. To je poslijedica nepostojanja sistema funkcionalnnog upravljanja odnosno neformiranja potrebnih institucije kao i neadekvatne zakonske regulative. Da bi se stanje popravilo potrebn...

By RANKO CVIJIĆ

June 2010 Original scientific article Geology
KOMPLEKSNO ISKORIŠĆENJE MINERALNOSIROVINSKE BAZE GATAČKE UGLJONOSNE FORMACIJE

U najvećem broju ležišta energetskih mineralnih sirovina, pored jedne korisne komponente, prisutne su i druge prateće komponente koje se najčešće mogu rentabilno i ekonomično koristiti. Kompleksno korišćenje mineralno sirovinske baze je u interesu povećanja dohotka i što racionalnijeg iskorišćenja svakog leži&scar...

By BOŠKO VUKOVIĆ

June 2010 Professional paper Geology
INŽENJERSKOGEOLOŠKI I GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI ZA NADVOŽNJAK NP1 NA KORIDORU Vc

Koridor Vc je dio mreže TEM transportne infrastrukture Jugoistočne Evrope, koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu. Trasa počinje na sjeveru od rijeke Save, odnosno granice Hrvatske do Jadranskog mora. Za potrebe izrade projektne dokumentacije od idejnog rješenja do glavnog projekta, provedena su određenja istraživanja terena u dijelu trase i ...

By NEĐO ĐURIĆ, PETAR MITROVIĆ, ANĐA ĐUJIĆ, SNEŽANA TADIĆ

June 2023 Professional paper Geology
NEKOLIKO PRIMJERA ISTRAŽIVANJA I SANACIJE KARAKTERISTIČNIH KLIZIŠTA U REPUBLICI SRPSKOJ

Složenost geološke građe terena, često nepovoljni klimatski faktori, kao i tehnički zahvati, stvaraju uslove za aktiviranje zemljanih masa na površini terena, koje se uglavnom manifestuju u vidu klizišta. Na teritoriji Republike Srpske, odnosno cijele Bosne i Hercegovine, kao i zemalja u okruženju, prisutna su česta klizi&scaro...

By NEĐO ĐURIĆ

June 2010 Original scientific article Geology
МЕГАКЛИЗИШТА У ГОРЊЕМ ТОКУ ДРИНЕ ОД ФОЧЕ ДО ВИШЕГРАДА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ХИДРОЕНЕРГЕТСКЕ ОБЈЕКТЕ

У раду су приказана мегаклизишта и одрони, који су се десили у геолошкој прошлости, у горњем току реке Дрине, али се померања одвијају и данас, тако да могу да представљају потенцијалну опасност при изградњи саобраћајница и водопривредних објеката. Поред тога изучавање услова под којима су они настали представља интерес због њихове контроле. Анализ...

By ДУШКО СУНАРИЋ, ДРАГУТИН ЈЕВРЕМОВИЋ, МИЛОРАД ЛОЛИН

June 2010 Professional paper Geology
NEKI ASPEKTI PRIMENE EVROKOD-a EC-8 EN 1998- 1:2004. PRI PROJEKTOVANJU SAVREMENIH SAOBRAĆAJNICA

Autori ukazuju na neke teškoće u primeni Evrokoda 8 EN 1998-1:2004 u inženjerskoj primeni ovog dokumenta za potrebe saobraćajnica. Saobraćjanice su objekti niskogradnje ali predstavljaju i složene tehničko tehnološke sisteme dok se zemljotresna regulativa odnosi pre svega na objekte visokogradnje....

By SLOBODAN NEDELJKOVIĆ, MIODRAG POPOVIĆ

June 2010 Original scientific article Geology
PRILOG METODOLOGIJI REVITALIZACIJE BUNARA U VODONOSNIKU POD PRITISKOM NA PRIMJERU BUNARA „CC WELL“ COCA-COLA – SARAJEVO

U radu je prikazana metodologija revitalizacije bunara izvedenog u krečnjačkom vodonosniku pod visokim pritiskom na primjeru bunara “CC Well” u izvorištu "Olimpija" Coca-Cola Beverages -Sarajevo. Cilj revitalizacije bio je pretvoriti istražno-eksploatacioni bunar u trajni eksploatacioni vodozahvat koji će omogućiti dugotrajnu eks...

By FERID SKOPLJAK, MIRZA BAŠAGIĆ, BORIS FILIPOVIĆ, BOŽO SVETINA

June 2010 Professional paper Mining
SISTEM DEGAZACIJE KAO PREVENTIVNA ZAŠTITA PRI RADU U IZBOJNOJ RADNOJ SREDINI U RUDNICIMA UGLJA

Degazacija (kaptiranje) metana je savremeni način eliminisanja opasnosti od metana i predstavlja kako sigurnosni tako i proizvodni faktor, s obzirom da obezbeđuju nesmetano izvođenje radova eksploatacije upodzemnim rudnicima sa većim izdvajanjem metana . U praksi, tehnologija degazacije zahteva stručno poznavnje rudarskih disciplina kao što ...

By MIRKO IVKOVIĆ

June 2010 Review paper Mining
UGROŽENOST PODZEMNIH RUDNIKA UGLJA ENDOGENIM POŽARIMA

Rudnički požari čine relativno čestu pojavu najčešće pri podzemnoj eksploataciji uglja, a ređe u rudnicima metala sa prisustom pirita, i predstavljaju potencijalnu opasnost za zaposlene, instaliranu opremu i uređaje, pa i ceo podzemni proizvodni sistem. Po prirodi nastajanja, rudnički požari su klasifikovani na egzogene koji nastaju spoljnim...

By MIRKO IVKOVIĆ

June 2010 Review paper Mining
MODEL ZA OPTIMIZACIJU DISKONTINUALNIH TRANSPORTNIH SISTEMA NA POVRŠINSKIM KOPOVIMA

U radu su prezentirana dva modela za optimizaciju diskontinualnog transporta otkrivke na površinskom kopu "Bogutova Selo" Ugljevik do kraja vijeka eksploatacije kopa (2017. godine). Model za optimizaciju tehničko-tehnoloških paraetara sistema razvijen je u simulacionom jeziku GPSS/H i PROOF simulacionom paketu. Verifikacija i validaci...

By LAZAR B. STOJANOVIĆ

June 2010 Review paper Mining
ОДРЕЂИВАЊЕ СИГУРНОСНИХ ЗОНА ПРИ БУШЕЊУ И МИНИРАЊУ У ЦИЉУ МАКСИМАЛНО МОГУЋЕ ЗАШТИТЕ ОБЈЕКАТА НА ПРИМЈЕРУ КАМЕНОЛОМА „ЉУБАЧЕВО“ КОД БАЊАЛУКЕ

У овом раду је дат примјер изналажења могућности даљње експлоатације на неком руднику у ситуацији када се у центру експлоатационог поља пронађу природна добра која држава жели да заштити. Примјер методологије ријешавања овакве ситуације је дат на каменолому „Љубачево“ код Бањалуке. Неопходно да се при пројектовању бушачко-минерских радо...

By ВЛАДИМИР МАЛБАШИЋ, МИОДРАГ ЧЕЛЕБИЋ

June 2010 Original scientific article Construction
MOGUĆA SIGURNOST I POUZDANOST GRAĐEVINSKE SKELE SLOBODNOG SASTAVA PREMA SEIZMIČKOM OPTEREĆENJU

Seizmičko opterećenje djelovanjem na građevinsku skelu slobodnog sastava – fasadna skela – predstavlja vid incidentnog dešavanja. Opasnosti i štetnosti, te mjere zaštite građevinskih radnika koje izvode fasadne radove na predmetnom objektu pri korištenju date skele su evidentne. Zato, potebno je sa dužnom paž...

By RAŠID HADŽIĆ, ŽANESA LJEVO

June 2010 Professional paper Environment
MONITORING UKUPNIH AZOTNIH OKSIDA U VAZDUHU GRADA BIJELJINE

Oksidi azota - NOx (NO + NO2) nastaju prilikom procesa sagorijevanja oksidacijom azotovih jedinjenja u gorivu i termalnim putem, kod visokih temperatura, iz azota i kiseonika. Dio azotovih oksida, koji se pojavljuju u vazduhu, nastaje kao posljedica pojedinih prirodnih procesa u zemljištu, posebno iz azotnih đubriva koja se koriste u poljopr...

By NEĐO ĐURIĆ, NADA BOŽIĆ, RADENKO BABIĆ, BOSA STOJANOVIĆ, MIRA VIDAKOVIĆ

June 2010 Original scientific article Environment
EKOLOŠKE I FITOGEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE ZAJEDNICE Onopordetum acanthii Br.-Bl. 1926

Prilikom istraživanja ruderalne vegetacije Pala izdvojena je zajednica Onopordetum acanthii Br.-Bl. 1926. U radu je prikazan floristički sastav, ekološke i fitogeografske karakteristike ove asocijacije. Floristički sastav navedene fitocenoze čine 94 vrste od kojih edifikatorska vrsta Onopordum acanthium ostvaruje najveći stepen prisutnosti (...

By SLAĐANA PETRONIĆ

June 2010 Original scientific article Environment
FLORISTIČKI DIVERZITET POSEBNOG PODRUČJA PRIRODE GROMIŽELJ

Floristička istraživanja ovoga područja su pokazala izuzetan diverzitet vaskularne flore koji se ogleda u prisustvu oko 400 biljnih vrsta svrstanih u 280 rodova i 85 porodica. Taksonomskom analizom utvrđeno je da najveći broj taksona vaskularnih biljaka područja Gromiželja pripada klasi Dicotyledones i to: 335 vrsta, 231 rod i 67 porodica. Analizir...

By SLAĐANA PETRONIĆ, JELENA KADIĆ, DEJAN RADOŠEVIĆ, GORAN PANIĆ

Recent issues

View Archive