×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original scientific article

FLORISTIČKI DIVERZITET POSEBNOG PODRUČJA PRIRODE GROMIŽELJ

By
Slađana Petronić ,
Slađana Petronić

Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, Banja Luka, Bosnia Herzegovina

Jelena Kadić ,
Jelena Kadić

Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, Banja Luka, Bosnia Herzegovina

Dejan Radošević ,
Dejan Radošević

Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, Banja Luka, Bosnia Herzegovina

Goran Panić
Goran Panić

Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, Banja Luka, Bosnia Herzegovina

Abstract

Floristička istraživanja ovoga područja su pokazala izuzetan diverzitet vaskularne flore koji se ogleda u prisustvu oko 400 biljnih vrsta svrstanih u 280 rodova i 85 porodica. Taksonomskom analizom utvrđeno je da najveći broj taksona vaskularnih biljaka područja Gromiželja pripada klasi Dicotyledones i to: 335 vrsta, 231 rod i 67 porodica. Analiziranjem areal spektra utvrđena je dominacija vrsta širokih areala iz evroazijske grupe flornih elemenata, a od životnih formi hemikriptofita. Od rijetkih i ugroženih vrsta na ovom području zabilježene su: Thelypteris palustris, Nuphar luteum, Ranunculus auricomus, Hottonia palustris, Zanichellia palustris, Convalaria majalis, Galanthus nivalis, Platanthera bifolia, Hydrocharis morsus-ranae, Maianthemum bifolium i Utricularia vulgaris. Treba istaći da je ovim istraživanjem prvi put evidentirana močvarna žara (Urtca kioviensis) u Bosni i Hercegovini koja se nalazi na Crvenoj listi Evrope u kategoriji ranjive vrste (VU).

References

[{"id":425,"citationNumber":"1.","type":"journal-article","title":"Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sand\u017eaka. I dio","DOI":null,"author":[{"given":"Beck","family":"G."}],"issued":{"date-parts":["1903"]},"container-title":"Zemaljska \u0161tamparija, Sarajevo","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":426,"citationNumber":"2.","type":"chapter","title":"Flora Bosnae, Hercegovinae et regions Novipazar II dio","DOI":null,"author":[{"given":"G.","family":"Beck"}],"issued":{"date-parts":["1927"]},"container-title":"Dr\u017eavna \u0161tamparija u Sarajevu","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":427,"citationNumber":"3.","type":"book","title":"Flora Bosne et Hercegovine, Sympetalae, II","DOI":null,"author":[{"given":"Beck","family":"G."},{"given":"\u017d.","family":"Bjel\u010di\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1967"]},"container-title":"Zemaljski muzej BiH, Sarajevo","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":428,"citationNumber":"4.","type":"book","title":"Flora Bosne et Hercegovine, Sympetalae, III","DOI":null,"author":[{"given":"Beck","family":"G."},{"given":"\u017d.","family":"Bjel\u010di\u0107 "}],"issued":{"date-parts":["1974"]},"container-title":"Zemaljski muzej BiH, Sarajevo","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":429,"citationNumber":"5.","type":"book","title":"Flora Bosne et Hercegovine, Sympetalae, IV","DOI":null,"author":[{"given":"Beck","family":"G."},{"given":"\u017d.","family":"Bjel\u010di\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1983"]},"container-title":"Zemaljski muzej BiH, Sarajevo","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":430,"citationNumber":"6.","type":"article-journal","title":"Flora i vegetacija bare Velika Ti\u0161ina kod Bosanskog \u0160amca","DOI":null,"author":[{"given":"\u017d.","family":"Bjel\u010di\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1954"]},"container-title":"Godi\u0161njak Biolo\u0161kog instituta","volume":"VII, SV","issue":null,"page":"1\u20132,"}]

[{"id":431,"citationNumber":"7.","type":"journal-article","title":"Makrofitska flora i vegetacija Hutova blata. Zavod za za\u0161titu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje\u0111a BiH i Dru\u0161tvo ekologa BiH","DOI":null,"author":[{"given":"\u017d.","family":"Bjel\u010di\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1988"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":432,"citationNumber":"8.","type":"journal-article","title":"Flora SR Srbije. 1-9 SANU, Beograd, 1970 \u2013 77","DOI":null,"author":[{"given":"\u041c.","family":"Josifovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1970"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":433,"citationNumber":"9.","type":"journal-article","title":"Czapody V.: Iconographia florae Austro-Orientalis Europae Centralis, Akademija Kiado","DOI":null,"author":[{"given":"S.","family":"Javorka"}],"issued":{"date-parts":["1975"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":434,"citationNumber":"10.","type":"chapter","title":"Markovi\u0107 B.: Raznoliki \u017eivi svijet","DOI":null,"author":[{"given":"Nedovi\u0107","family":"B."},{"given":"Laku\u0161i\u0107","family":"R."},{"given":"Kova\u010devi\u0107","family":"Z"}],"issued":{"date-parts":["2007"]},"container-title":"U: \u017divot u mo\u010dvari (Life in wetland), Urbanisti\u010dki zavod RS a.d","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":435,"citationNumber":"11.","type":"article-journal","title":"Die statich-floristiche Methode als Grundlage der Pflanzensoziologische","DOI":null,"author":[{"given":"S.","family":"Sorensen"}],"issued":{"date-parts":["1948"]},"container-title":"\u2013In Abderhalden, handb. biol. Arbeitsmenth","volume":"11","issue":null,"page":"165\u2013202,"}]

[{"id":436,"citationNumber":"12.","type":"book","title":"Korovska flora i vegetacija Posavskog bazena","DOI":null,"author":[{"given":"N.","family":"\u0160umati\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1997"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":437,"citationNumber":"13.","type":"book","title":"Pflanzensoziologische Exursionsflora f\u00fcr Deutschland und angrenzedne Gbiete","DOI":null,"author":[{"given":"E.","family":"Oberdorfer"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":438,"citationNumber":"14.","type":"book","title":"Flora Europaea, 1-5","DOI":null,"author":[{"given":"T.","family":"Tutin"}],"issued":{"date-parts":["1974"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":"\u2013 80"}]

[{"id":439,"citationNumber":"15.","type":"article-journal","title":"Spisak biljnih vrsta (Pterydophita i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine","DOI":null,"author":[{"given":"\u010c.","family":"\u0160ili\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1992"]},"container-title":"Glasnik Zemaljskog muzeja (PN), sv","volume":"31","issue":"","page":"323\u2013367,"}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.