×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Professional paper

MONITORING UKUPNIH AZOTNIH OKSIDA U VAZDUHU GRADA BIJELJINE

By
Neđo Đurić ,
Neđo Đurić

Tehnički institut, Bijeljina, Bosnia Herzegovina

Nada Božić ,
Nada Božić

Tehnički institut, Bijeljina, Bosnia Herzegovina

Radenko Babić ,
Radenko Babić

Tehnički institut, Bijeljina, Bosnia Herzegovina

Bosa Stojanović ,
Bosa Stojanović

Termoelektrana Ugljevik, Ugljevik, Bosnia Herzegovina

Mira Vidaković
Mira Vidaković

Tehnički institut, Bijeljina, Bosnia Herzegovina

Abstract

Oksidi azota - NOx (NO + NO2) nastaju prilikom procesa sagorijevanja oksidacijom azotovih jedinjenja u gorivu i termalnim putem, kod visokih temperatura, iz azota i kiseonika. Dio azotovih oksida, koji se pojavljuju u vazduhu, nastaje kao posljedica pojedinih prirodnih procesa u zemljištu, posebno iz azotnih đubriva koja se koriste u poljoprivredi. Praćenje sadržaja azotnih oksida u atmosferi je neophodno zbog njegovog nepovoljnog uticaja na biosferu, materijalna i kulturna dobra i zdravlje ljudi. U području grada Bijeljine postavljen je monitoring sistem i izvršeno praćenje sadržaja ukupnih azotnih oksida u vazduhu u periodu oktobar 2008 - septembar 2009 godine. Pored svakodnevnog praćenja koncentracija azotnih oksida u vazduhu praćeni su i osnovni meteorološki parametri. Dobijeni rezultati su prikazani tabelarno i grafički. Rezultati određivanja sadržaja azotnih oksida u vazduhu pokazuju da su u čitavom mjernom periodu prosječne vrijednosti koncentracija u dozvoljenim granicama, tako da se i njihov uticaj na biosferu, materijalna i kulturna dobra i zdravlje ljudi može smatrati prihvatljivim i bez očekivanja značajnijeg nepovoljnog uticaja.

References

[{"id":333,"citationNumber":"1","type":"journal-article","title":"Hemija atmosfere, Rudarski institut Beograd","DOI":null,"author":[{"given":"J.","family":"\u0110ukovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":334,"citationNumber":"2","type":"journal-article","title":"Pravilnik o grani\u010dnim vrijednostima kvaliteta vazduha","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":[null]},"container-title":"Slu\u017ebeni glasnik RS","volume":null,"issue":"39\/05","page":null}]

[{"id":335,"citationNumber":"3","type":"journal-article","title":"Tehni\u010dki institut Bijeljina, Mjerenje aerozaga\u0111enja na podru\u010dju grada Bijeljine, Godi\u0161nji izvje\u0161taj za period oktobar 2008 \u2013 septembar 2009","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":[null]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":336,"citationNumber":"4","type":"journal-article","title":"Zakon o za\u0161titi vazduha","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":[null]},"container-title":"Slu\u017ebeni glasnik RS","volume":null,"issue":"53\/02","page":null}]

[{"id":337,"citationNumber":"5","type":"journal-article","title":"Zakon o za\u0161titi \u017eivotne sredine","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":[null]},"container-title":"Slu\u017ebeni glasnik RS","volume":null,"issue":"28\/07","page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.