×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Issue image

Arhiv za tehničke nauke / Archives for Technical Sciences N0 4

All issues
Issue information file (PDF)
Authors in this issue:

Zdravko Milovanović, Svetlana Dumonjić-Milovanović, Neđo Đurić, Zlatan Talić, Predrag Miščević, Almir Šabović, Hasan Okanović, Ramiz Muminović, Jasmin Isabegović, Mirko Ivković, Rašid Hadžić, Mirza Pozder, Žanesa Ljevo, Jovan Škundrić, Azra Okić, Radenko Babić, Perica Đuran, Mira Vidaković,

Published: June 2011

Contents

June 2011 Original scientific article Energy
TERMOENERGETSKA POSTROJENJA I ODRŽIVI RAZVOJ

Rast svijesti o značenju energije i njenom racionalnom korištenju, kao i padajuća dinamika svjetskih trendova zaliha fosilnih goriva, zahtijevaju i nove analize i primjenu novih tehnologija u proizvodnji električne i toplotne energije. Pri tome, održivost nam pomaže u opisivanju kvaliteta života, a održivi razvoj pruža dodatnu šansu u...

By ZDRAVKO MILOVANOVIĆ, SVETLANA DUMONJIĆ-MILOVANOVIĆ

June 2011 Original scientific article Geology
HIDROGEOLOŠKE KARAKTERISTIKE TERENA DUŽ TRASE AUTOPUTA KORIDOR Vc, DIONICA SVILAJ – VUKOSAVLJE

Autoput koridor Vc dolazi iz Hrvatske i prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu. Trasa počinje na sjeveru od rijeke Save i prolazi dolinom rijeke Bosne do Sarajeva, zatim pored Konjica i Mostara do Jadranskog mora. Predstavlja dio mreže TEM transportne infrastrukture Jugoistočne Evrope. Tokom istraživanja za potrebe projektne dokumentacije od idejnog do g...

By NEĐO ĐURIĆ

June 2011 Original scientific article Geotechnics
ANALIZA UTJECAJA PRIMARNIH NAPREZANJA NA RJEŠENJE INŽENJERSKE ZADAĆE U STIJENSKOJ MASI

Dok je kod ostalih građevinskih objekata opterećenje poznato, kod objekata izgrađenih na ili u stijenskoj masi, u većini slučajeva, opterećenje nije poznato jer ono ovisi o nizu čimbenika koji potječu od ponašanja sredine u kojoj se nalazi objekt, zatim o međusobnom međudjelovanju te sredine i obloge, kao i o tehnologiji izvođenja radova. Po...

By ZLATAN TALIĆ, PREDRAG MIŠČEVIĆ

June 2011 Professional paper Geotechnics
UTVRĐIVANJE POGODNOSTI LOKACIJE ODLAGALIŠTA ZA IZGRADNJU TERMOELEKTRANE BANOVIĆI KROZ DEFINISANJE STEPENA KONSOLIDACIJE I FIZIČKOMEHANIČKIH KARAKTERISTIKA ODLOŽENOG MATERIJALA

U radu su prikazani rezultati izvedenih istraživanja i ispitivanja na lokaciji predviđenoj za izgradnju Termoelektrane u Banovićima. Odabrana lokacija za izgradnju TE Banovići predstavlja staro odlagalište na kojem je u posljednjih 30 godina vršeno odlaganje jalovine sa okolnih površinskih kopova Rudnika mrkog uglja Banovići. Z...

By ALMIR ŠABOVIĆ, HASAN OKANOVIĆ, RAMIZ MUMINOVIĆ, JASMIN ISABEGOVIĆ

June 2011 Original scientific article Mining
IZRAČUNAVANJE OPTIMALNIH TEHNIČKIH PARAMETARA METODE KRATKIH MEHANIZOVANIH OTKOPA U PODZEMNIM RUDNICIMA UGLJA

Osnovni pravac razvoja sistema otkopavanja ležišta uglja podzemnim sistemom usmeren je ka uvođenju i unapređenju metoda širokih čela sa kompleksnom mehanizacijom. Međutim, u pojedinim ležištima prirodno-geološki uslovi eksploatacije ne omogućavaju primenu ove metode, te se iznalaze druga specifična rešenja otkopav...

By MIRKO IVKOVIĆ

June 2011 Professional paper Construction
UPRAVLJANJE PROJEKTOM PUTNE INFRASTRUKTURE SA POSEBNIM OSVRTOM NA OKOLINSKI INŽENJERING

Putna infrastruktura predstavlja okosnicu razvoja i funkcionisanja svih mogućih ljudskih, privrednih i trećih tokova. Zato, kroz ovaj rad, žele se istaknuti neke vrijednosti koje su bitne za planiranje, projektovanje i građenje puteva, a tiču se upravljanja datog projekta. Posebno, pa čak i intenzivno, vrši se vrednovanje okolinskog inžinjer...

By RAŠID HADŽIĆ, MIRZA POZDER, ŽANESA LJEVO

June 2011 Original scientific article Environment
TERMOENERGETSKA POSTROJENJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Eksploatacija termoenergetskih postrojenja ima za posljedicu emisiju i imisiju, uz odlaganje otpadnih produkata u vazduh, vodu i zemljište. Prateći rezultat njihovog rada predstavlja smanjenje kvaliteta životne sredine i povećanje učešća kratkotrajnih ili dugotrajnih uticaja ispuštanja zagađivača. Bilo kakvo smanjenje i ogranič...

By ZDRAVKO MILOVANOVIĆ, SVETLANA DUMONJIĆ-MILOVANOVIĆ, JOVAN ŠKUNDRIĆ

June 2011 Review paper Environment
OBRADA I MODEL KONAČNOG ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA

U zavisnosti od klase radioaktivnog otpada primjenjuju se različiti modeli predhodne obrade radioaktivnog otpada do konačnog odlaganja. U radu je data osnovna klasifikacija radiaktivnog otpada te osnovne faze prethodne obrade kao i modeli konačnog odlaganja radioaktivnog otpada. Takođe, dat je način konačnog odlaganja radioaktivnog otpada koji nast...

By ALMIR ŠABOVIĆ, JASMIN ISABEGOVIĆ, AZRA OKIĆ

June 2011 Professional paper Environment
MONITORING UGLJEN MONOKSIDA U VAZDUHU GRADA BIJELJINE

Ugljen monoksid je neorgansko jedinjenje ugljenika, i spada u grupu neutralnih oksida, koji ne reaguje sa vodom, kiselinama i bazama. Jake je citotoksičnosti za živa bića, jer spada u grupu hemijskih zagušljivaca i najvećih zagađivača vazduha. Nastaje u toku nepotpune oksidacije organskih materija. Izduvni gasovi motora sa unutrašnjim...

By NEĐO ĐURIĆ, RADENKO BABIĆ, PERICA ĐURAN, MIRA VIDAKOVIĆ

Recent issues

View Archive