×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Professional paper

MONITORING UGLJEN MONOKSIDA U VAZDUHU GRADA BIJELJINE

By
Neđo Đurić ,
Neđo Đurić

Tehnički institut, Bijeljina, Bijeljina, Bosnia Herzegovina

Radenko Babić ,
Radenko Babić

Tehnički institut, Bijeljina, Bijeljina, Bosnia Herzegovina

Perica Đuran ,
Perica Đuran

Tehnički institut, Bijeljina, Bijeljina, Bosnia Herzegovina

Mira Vidaković
Mira Vidaković

Tehnički institut, Bijeljina, Bijeljina, Bosnia Herzegovina

Abstract

Ugljen monoksid je neorgansko jedinjenje ugljenika, i spada u grupu neutralnih oksida, koji ne reaguje sa vodom, kiselinama i bazama. Jake je citotoksičnosti za živa bića, jer spada u grupu hemijskih zagušljivaca i najvećih zagađivača vazduha. Nastaje u toku nepotpune oksidacije organskih materija. Izduvni gasovi motora sa unutrašnjim sagorijevanjem jedan su od najvećih zagađivača atmosfere ovim gasom, cca 1 – 14 vol.%. U području grada Bijeljine postavljen je monitoring sistem i izvršeno praćenje sadržaja ugljen monoksida u vazduhu u periodu januar 2010 – decembar 2010 godine. Pored svakodnevnog praćenja koncentracija ugljen monoksida u vazduhu praćeni su i osnovni meteorološki parametri. Dobijeni rezultati su prikazani tabelarno i grafički. Rezultati određivanja sadržaja ugljen monoksida u vazduhu pokazuju da su u čitavom mjernom periodu prosječne vrijednosti koncentracija znatno ispod dozvoljenih graničnih vrijednosti vazduha od 10000 [µg/m3 ] tako da se pri ovim koncentacijama ne može očekivati nepovoljni uticaj ugljen monoksida na živa bića i zdravlje ljudi.

References

[{"id":533,"citationNumber":"1","type":"journal-article","title":"Hemija atmosfere, Rudarski institut Beograd","DOI":null,"author":[{"given":" J.","family":"\u0110ukovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":534,"citationNumber":"2","type":"journal-article","title":"Pravilnik o grani\u010dnim vrijednostima kvaliteta vazduha","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":[null]},"container-title":"Slu\u017ebeni glasnik RS 39\/05","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":535,"citationNumber":"3","type":"journal-article","title":"Tehni\u010dki institut Bijeljina, Mjerenje aerozaga\u0111enja na podru\u010dju grada Bijeljine, Godi\u0161nji izvje\u0161taj za period oktobar 2008 \u2013 septembar 2009 godine","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["2008-2009"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":536,"citationNumber":"4","type":"journal-article","title":"Zakon o za\u0161titi vazduha","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":[null]},"container-title":"Slu\u017ebeni glasnik RS 53\/02","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":537,"citationNumber":"5","type":"journal-article","title":"Zakon o za\u0161titi \u017eivotne sredine","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":[null]},"container-title":"Slu\u017ebeni glasnik RS 28\/07","volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.