×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Issue image

Arhiv za tehničke nauke / Archives for Technical Sciences N0 5

All issues
Issue information file (PDF)
Authors in this issue:

Zdravko Milovanović, Darko Knežević, Aleksandar Milašinović, Svetlana Dumonjić-Milovanović, Ferid Skopljak, Слободан Недељковић, Миодраг Поповић, Neđo Đurić, A. Đujić, P. Mitrović, Dragan Lukić, Aleksandar Prokić, Stanko Brčić, Mirko Ivković, Jasmin Isabegović, Ana Uzelac, Dragan Zoranović, Nenad Gligorić, Miljan Vučetić, Sanja Vuković, A. Šabović, A. Baraković, J. Isabegović, Mira Vidaković, Radenko Babić, Perica Đuran,

Published: December 2011

Contents

December 2011 Original scientific article Energy
OPTIMIZACIJA IZBORA KONCEPCIJE POSTROJENJA MALE HIDROELEKTRANE NA UNAPRIJED UTVRĐENOJ MAKROLOKACIJI METODOM VIŠEKRITERIJALNOG RANGIRANJA - Teoretske osnove

U radu se razmatra problem definisanja optimalne koncepcije realizacije objekta MHE sa aspekta izbora varijante u okviru već definisanog prostora. Za izabrane kvalitativne i kvantitativne karakteristike određuju se relativni težinski koeficijenti kombinacijom AHP (Analitical Hierarchial Process), Saatyeve skale i primarno defininisanih vrijednosti ...

By ZDRAVKO MILOVANOVIĆ, DARKO KNEŽEVIĆ, ALEKSANDAR MILAŠINOVIĆ, SVETLANA DUMONJIĆ-MILOVANOVIĆ

December 2011 Original scientific article Energy
OPTIMIZACIJA IZBORA KONCEPCIJE POSTROJENJA MALE HIDROELEKTRANE NA UNAPRIJED UTVRĐENOJ MAKROLOKACIJI METODOM VIŠEKRITERIJALNOG RANGIRANJA - MHE Sućeska instalisane snage 2x1, 015 MW

U radu se razmatra problem definisanja optimalne koncepcije realizacije objekta MHE sa aspekta izbora varijante u okviru već definisanog prostora. Za izabrane kvalitativne i kvantitativne karakteristike određuju se relativni težinski koeficijenti kombinacijom AHP (Analitical Hierarchial Process), Saatyeve skale i primarno defininisanih vrijednosti ...

By ZDRAVKO MILOVANOVIĆ, DARKO KNEŽEVIĆ, ALEKSANDAR MILAŠINOVIĆ, SVETLANA DUMONJIĆ-MILOVANOVIĆ

December 2011 Review paper Geology
IZVORIŠTE PRIRODNE IZVORSKE VODE „NEVRA“, DEŽEVICE KOD KREŠEVA

Izvorište prirodne izvorske vode „Nevra“ se nalazi na padinama Bitovnje planine koja zajedno sa drugim visokim planinama Vranice pripada „srednjebosanskom škriljavom gorju“ u središnjim Dinaridima Bosne i Hercegovine. U ovim planinama sa alpskom klimom i visinama preko 2.000 metara sudaraju se hladne sjeverne i tople mediteranske struje što omoguća...

By FERID SKOPLJAK

December 2011 Professional paper Geology
ГЕОЕЛЕКТРИЧНA ИСПИТИВАЊА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОСТИ АРХЕОЛОШКИХ САДРЖАЈА НА ПРОСТОРУ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИЗИТОРСКОГ ЦЕНТРА БЛИЗУ „ГРАДА СТАРИ ГОЛУБАЦ“

Аутори у раду, указују на корисност да се као претходница при археолошким истраживањима неког простора користе полазишта палео инжењерско-геолошке и хидрогеолошке генезе датог простора. У даљем поступку корисно је спровести одговарајуће методе геофизичких истраживања, пре свега геоелектрично сондирање чије резултате треба верификовати истражним буш...

By СЛОБОДАН НЕДЕЉКОВИЋ, МИОДРАГ ПОПОВИЋ

December 2011 Professional paper Geotechnics
NEKOLIKO PRIMJERA PLITKOG TEMELJENJA OBJEKATA NA TRASI AUTO PUTA KORIDOR Vc, DIONICA SVILAJ –VUKOSAVLJE

Auto put koridor Vc je dio koridora V, koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu u dužini oko 336,0 km. Dionica Svilaj – Vukosavlje nalazi se na ulaznom dijelu iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, dužine oko 17,0 km. Detaljnije počinje od rijeke Save do Vukosavlja, odnosno Modriče. Na trasi autoputa nalazi se veći broj objekata od propusta, natputnjaka, ...

By NEĐO ĐURIĆ, A. ĐUJIĆ, P. MITROVIĆ

December 2011 Original scientific article Geotechnics
STRESS STATE AROUND CYLINDRICAL CAVITIES IN ISOTROPIC MEDIUM

The present paper is dealing with the investigation of the stress field around the infinitely long cylindrical cavity, of circular cross section, contained in elastic continuum. Investigation is based upon the determination of the stress function that satisfies the biharmonic equation, for the given boundary conditions and for rotationaly symmetric...

By DRAGAN LUKIĆ, ALEKSANDAR PROKIĆ, STANKO BRČIĆ

December 2011 Original scientific article Mining
UTICAJI USLOVA SIGURNOSTI KOD IZBORA METODE OTKOPAVANJA UGLJENIH SLOJEVA KRATKIM MEHANIZOVANIM ČELOM SA VK

U složenim i različitim uslovima ležišta uglja u Srbiji primenjuju se brojna i specifična tehničkotehnološka rešenja procesa podzemnog otkopavanja slojeva kamenog uglja, mrkog uglja i lignita, uz stalna nastajanja da se što više prilagode konkretnim prirodno-geološkim uslovima. Ova rešenja treba da daju odgovarajuću proizvodnost, produktivnost i ek...

By MIRKO IVKOVIĆ

December 2011 Original scientific article Mining
KRIGOVANJE KAO GEOSTATISTIČKI POSTUPAK ANALIZE KVALITETA UGLJA U LEŽIŠTU PRI PROJEKTOVANJU TERMOENERGETSKIH OBJEKATA – TE „BANOVIĆI“

Kvalitet uglja u ležištu predstavlja jedan od osnovnih parametara kod odabira tehnološkog modela pri projektovanju termoelektrane, odnosno, često je eliminatorni faktor pri usvajanju pojedinačnih rješenja tehnološkog procesa. Imajući u vidu da se pri projektovanju termoelektrane radi o dugoročnim investicionim programima (vijek termoelektrane od 40...

By JASMIN ISABEGOVIĆ

December 2011 Review paper Environment
UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENOG SISTEMA ZEMALJA U RAZVOJU PRIMENOM MOBILNIH TEHNOLOGIJA

Stalni porast broja stanovnika, sve više onemogućava adekvatnu zdravstvenu zaštitu celom stanovništvu, pogotovu u nerazvijenim zemljama. Ubrzan razvoj informaciono komunikacionih tehnologija, a posebno mobinih mreža se može iskoristiti kao polazna osnova za transformaciju rigidnog zdravstvenog sistema u fleksibilan i otvoren sistem koji bi mogao da...

By ANA UZELAC, DRAGAN ZORANOVIĆ, NENAD GLIGORIĆ, MILJAN VUČETIĆ, SANJA VUKOVIĆ

December 2011 Original scientific article Environment
MIKROBIOLOŠKO PREČIŠĆAVANJE KONTAMINIRANOG TLA UZ BENZINSKE PUMPE

U radu su prikazani procesi zagađenja tla uzrokovanog fizičkim uništavanjem tla, a koji se manifestuje u promjeni hemijskih, bioloških i fizičkih svojstava tla, što utiče na smanjenje plodnosti tla i na prinos i kvalitet poljoprivrednih proizvoda, kao i postupci sanacije uklanjanjem izvora štetnih tvari, te tehnike i tehnologije prečišćavanja konta...

By A. ŠABOVIĆ, A. BARAKOVIĆ, J. ISABEGOVIĆ

December 2011 Professional paper Environment
ANALIZA DIMNIH GASOVA IZ PROCESA SAGOREVANJA SLAME

Nekontrolisano zagađenje planete i ograničenost upotrebe fosilnih goriva primorava čovečanstvo na upotrebu alternativnih izvora energije, kao i razvoj novih tehnologija kojima bi se smanjila emisija polutanata i sprečilo dalje zagađenje životne sredine. Biomasa danas predstavlja najviše korišćen izvor od svih obnovljivih izvora energije. Pri sagore...

By MIRA VIDAKOVIĆ

December 2011 Professional paper Environment
SO2, NOx i CO KAO NAJZNAČAJNIJI POKAZATELJI KVALITETA VAZDUHA GRADA BIJELJINE

SO2, NOx i CO predstavljaju najznačajnije polutante na osnovu kojih se može ocjeniti kvalitet vazduha. Na području grada Bijeljine najveći izvori emisije ovih gasova su sredstva za toplifikaciju i saobraćaj. Na teritoriji grada postavljene su tri mjerne stanice, od kojih je jedna sa automatskim monitorima i opremom za praćenje osnovnih meteorološki...

By NEĐO ĐURIĆ, RADENKO BABIĆ, PERICA ĐURAN, MIRA VIDAKOVIĆ

Recent issues

View Archive