×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original scientific article

UTICAJI USLOVA SIGURNOSTI KOD IZBORA METODE OTKOPAVANJA UGLJENIH SLOJEVA KRATKIM MEHANIZOVANIM ČELOM SA VK

By
Mirko Ivković
Mirko Ivković
Contact Mirko Ivković

JP PEU – Resavica, Resavica, Serbia

Abstract

U složenim i različitim uslovima ležišta uglja u Srbiji primenjuju se brojna i specifična tehničkotehnološka rešenja procesa podzemnog otkopavanja slojeva kamenog uglja, mrkog uglja i lignita, uz stalna nastajanja da se što više prilagode konkretnim prirodno-geološkim uslovima. Ova rešenja treba da daju odgovarajuću proizvodnost, produktivnost i ekonomičnost uz uslov visoke sigurnosti tehnološkog procesa i zaštite zaposlenih. S obzirom na širinu, značaj i potrebu za određivanje racionalnih sistema otkopavanja slojeva uglja velike debljine u složenim uslovima eksploatacije, u ovom radu je obrađen segment uslova sigurnosti kod izbora metode otkopavanja, kratkim mehanizovanim čelom sa VK ( vertikalna koncentracija).

References

[{"id":588,"citationNumber":"1.","type":"book","title":"Sirovinska baza i perspektive razvoja rudnika uglja \u201e\u0160tavalj\u201c Sjenica","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Bukumirovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":589,"citationNumber":"2.","type":"book","title":"Strategija razvoja podzemnih rudnika uglja u Srbiji u okviru razvoja ugljenih basena sa povr\u0161inskom eksploatacijom","DOI":null,"author":[{"given":"Z.","family":"Dragosavljevic"},{"given":"M.","family":"Deni\u0107"},{"given":"M.","family":"Ivkovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2009"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":590,"citationNumber":"3.","type":"chapter","title":"Analiza tehni\u010dko-tehnolo\u0161kog procesa proizvodnje uglja u rudnicima JP PEUResavica","DOI":null,"author":[{"given":"D.","family":"\u0110ukanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2011"]},"container-title":"Vrnja\u010dka Banja: Zbornik radova II Simpozijum \u201eRudarstvo 2011\u201c","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":591,"citationNumber":"4.","type":"book","title":"Analiza zavisnosti ostvarenih tro\u0161kova i brzine izrade podzemnih prostorija u rudnicima uglja u Srbiji","DOI":null,"author":[{"given":"B.","family":"\u0110ukanovi\u0107"},{"given":"D.","family":"\u0110ukanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2005"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":592,"citationNumber":"5.","type":"book","title":"Ostvareni rezultati kod primene mehanizovanog otkopavanja u RMU \u201cRembas\u201c Resavica","DOI":null,"author":[{"given":"B.","family":"\u0110ukanovi\u0107"},{"given":"D.","family":"\u0110ukanovi\u0107"},{"given":"\u0106.","family":"Sankovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2006"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":593,"citationNumber":"6.","type":"chapter","title":"Perspektive eksploatacije metana kao energenta iz le\u017ei\u0161ta uglja jame RMU \u201cSoko\u201c","DOI":null,"author":[{"given":"R.","family":"Guberini\u0107"},{"given":"M.","family":"Deni\u0107"},{"given":"D.","family":"\u0110ukanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2009"]},"container-title":"Zlatibor: Zbornik radova Savetovanje Energetika '09","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":594,"citationNumber":"7.","type":"chapter","title":"Rekonstrukcija izvoznog postrojenja izvoznog okna, sanacije izvoznog okna i spu\u0161tanje izvoza sa k+240m na k+170m u jami \u201eSoko\u201c","DOI":null,"author":[{"given":"R.","family":"Guberini\u0107"},{"given":"Z.","family":"Dragosavljevi\u0107"},{"given":"S.","family":"Kokeri\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2011"]},"container-title":"Vrnja\u010dka Banja: Zbornik radova II Simpozijum \u201eRudarstvo 2011\u201c","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":595,"citationNumber":"8.","type":"book","title":"Restrukturiranje podzemne eksploatacije uglja u Srbiji","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Ignjatovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2009"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":596,"citationNumber":"9.","type":"book","title":"Na\u010din eksploatacije Aleksina\u010dkog le\u017ei\u0161ta","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Ignjatovi\u0107"},{"given":"Z.","family":"Stanojevi\u0107"},{"given":"D.","family":"Miti\u0107"},{"given":"M.","family":"Maksimovi\u0107"},{"given":"D.","family":"Ignjatovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2000"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":597,"citationNumber":"10.","type":"book","title":"Racionalni sistemi podzemnog otkopavanja slojeva mrkog uglja velike debljine u slo\u017eenim uslovima eksploatacije","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Ivkovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1997"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":598,"citationNumber":"11.","type":"book","title":"Pravci tehni\u010dkog, ekonomskog, tr\u017ei\u0161nog i dru\u0161tvenog razvoja i prestrukturiranja rudnika sa podzemnom eksploatacijom za period 2001-2006","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Ivkovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":"1"}]

[{"id":599,"citationNumber":"12.","type":"book","title":"Osavremenjavanje podzemne eksploatacije uglja u cilju pove\u0107anja proizvodnje i za\u0161tite zaposlenih","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Ivkovi\u0107"},{"given":"A.","family":"Mladenovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":"1"}]

[{"id":600,"citationNumber":"13.","type":"book","title":"Istra\u017eivanje uslova radne sredine u cilju uvo\u0111enja metode mehanizovanog otkopavanja I ugljenog sloja u jami Rudnika \u201eLubnica\u201c","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Ivkovi\u0107"},{"given":"M.","family":"Ljubojev"},{"given":"S.","family":"Perendi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":"1"}]

[{"id":601,"citationNumber":"14.","type":"journal-article","title":"Strategija razvoja rudnika uglja sa podzemnom eksploatacijom u Srbiji u uslovima prestrukturiranja Bor: Rudarski radovi br","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Ivkovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2002"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":"1"}]

[{"id":602,"citationNumber":"15.","type":"journal-article","title":"Ugro\u017eenost podzemnih rudnika uglja endogenim po\u017earima","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Ivkovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2010"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":603,"citationNumber":"16.","type":"book","title":"Razvoj modela degazacije metana u uslovima le\u017ei\u0161ta uglja rudnika \u201eSoko\u201c","DOI":null,"author":[{"given":"S.","family":"Kokeri\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2009"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":604,"citationNumber":"17.","type":"chapter","title":"Eksploatacija metana u rudniku mrkog uglja \u201eSoko\u201c","DOI":null,"author":[{"given":"S.","family":"Kokeri\u0107"},{"given":"M.","family":"Deni\u0107"},{"given":"N.","family":"Lili\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2011"]},"container-title":"pokreta\u010d energetike efikasnosti u rudniku. Vrnja\u010dka Banja: Zbornik radova II Simpozijum \u201eRudarstvo 2011\u201c","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":605,"citationNumber":"18.","type":"book","title":"Deformisanje stenskog masiva i sleganje povr\u0161ine terena uzrokovani podzemnom eksploatacijom mineralnih sirovina","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Ljubojev"},{"given":"R.","family":"Popovi\u0107"},{"given":"M.","family":"Ivkovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":"1"}]

[{"id":606,"citationNumber":"19.","type":"journal-article","title":"Mogu\u0107nosti izmene metode otkopavanja u rudnicima uglja sa podzemnom eksploatcijom u Srbiji Bor","DOI":null,"author":[{"given":"\u017d.","family":"Mili\u0107evi\u0107"},{"given":"V.","family":"Mili\u0107"},{"given":"N.","family":"Vu\u0161ovi\u0107"},{"given":"I.","family":"Svrkota"}],"issued":{"date-parts":["2002"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":607,"citationNumber":"20.","type":"book","title":"Zaru\u0161avanje krovnog uglja \u2013 najzna\u010dajnija faza otkopavanja mo\u0107nih ugljenih slojeva","DOI":null,"author":[{"given":"Z.","family":"Mili\u0107evi\u0107"},{"given":"I.","family":"Svrkota"}],"issued":{"date-parts":["2003"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":"2"}]

[{"id":608,"citationNumber":"21.","type":"book","title":"Uticajni faktori pri realizaciji predvi\u0111ene proizvodnje uglja u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom Republike Srbije","DOI":null,"author":[{"given":"J.","family":"Miljanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":"1"}]

[{"id":609,"citationNumber":"22.","type":"book","title":"Ocena perspektivnosti otvaranja rudnika sa podzemnom eksploatacijom u Despotova\u010dkom i Mlavsko-Petrova\u010dkom basenu","DOI":null,"author":[{"given":"S.","family":"Petkovi\u0107"},{"given":"M.","family":"Ivkovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":"1"}]

[{"id":610,"citationNumber":"23.","type":"book","title":"Mogu\u0107nosti pove\u0107anja nivoa proizvodnje uglja u rudniku \u201eRembas\u201c Resavica","DOI":null,"author":[{"given":"D.","family":"Popovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":"1"}]

[{"id":611,"citationNumber":"24.","type":"book","title":"Stanje sigurnosti i tehni\u010dka za\u0161tita u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom uglja u Srbiji","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Stjepanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":"1"}]

[{"id":612,"citationNumber":"25.","type":"book","title":"Strate\u0161ki pristup planiranju razvoja i proizvodnje mineralnih sirovina u oblasti rudarstva Srbije","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Stjepanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2002"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.