×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original scientific article

KRIGOVANJE KAO GEOSTATISTIČKI POSTUPAK ANALIZE KVALITETA UGLJA U LEŽIŠTU PRI PROJEKTOVANJU TERMOENERGETSKIH OBJEKATA – TE „BANOVIĆI“

By
Jasmin Isabegović
Jasmin Isabegović

Rudarski institut Tuzla, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Kvalitet uglja u ležištu predstavlja jedan od osnovnih parametara kod odabira tehnološkog modela pri projektovanju termoelektrane, odnosno, često je eliminatorni faktor pri usvajanju pojedinačnih rješenja tehnološkog procesa. Imajući u vidu da se pri projektovanju termoelektrane radi o dugoročnim investicionim programima (vijek termoelektrane od 40 godina) potrebno je i kvalitet definisati za dati period eksploatacije uzimajući u obzir varijacije i devijacije unutar ležišta. U ovom radu je dat prikaz metodologije korištene pri obradi osnovnih parametara kvaliteta uglja u ležištu na primjeru rudnika mrkog uglja „Banovići“.

References

[{"id":613,"citationNumber":"1.","type":"book","title":"Metode prora\u010duna rudnih rezervi","DOI":null,"author":[{"given":"S.N.","family":"Ble\u010di\u0107"},{"given":"B.B.","family":"Milovanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1999"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":614,"citationNumber":"2.","type":"journal-article","title":"Termotehni\u010dka i termoenergetska postrojenja","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Bogner"},{"given":"Isailovi\u0107","family":"M"}],"issued":{"date-parts":["2006"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":615,"citationNumber":"3.","type":"book","title":"Prilog poznavanju bilansa rezervi uglja BiH, sa osvrtom na aktuelnu geolo\u0161koekonomsku problematiku","DOI":null,"author":[{"given":"S.","family":"\u010ci\u010di\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1980"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":616,"citationNumber":"4.","type":"journal-article","title":"Dokumentacija EP BiH i RMU Banovi\u0107a, laboratorijske analize uglja","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["1960"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":617,"citationNumber":"5.","type":"book","title":"Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i prora\u010dunu rezervi mrkog uglja u basenu Banovi\u0107i","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"D\u017eindo"},{"given":"E.","family":"Kamberovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2006"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":618,"citationNumber":"6.","type":"book","title":"Rezerve i kvalitet uglja u le\u017ei\u0161tu \u2013 RMU Banovi\u0107i","DOI":null,"author":[{"given":"J.","family":"Isabegovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2011"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":619,"citationNumber":"7.","type":"book","title":"Izbor i dinamika izgradnje proizvodnih objekata u elektroenergetskom sistemu BiH do 2000. godine sa projekcijom razvoja do 2030. godine","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["1989"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":620,"citationNumber":"8.","type":"article-journal","title":"Termoenergetika kao komponenta strategije razvoja energetike razvoja RS i BiH","DOI":null,"author":[{"given":"D.","family":"Mili\u010di\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2010"]},"container-title":"Ugljevik: Me\u0111unarodna konferencija TENOR","volume":null,"issue":null,"page":"314\u2013356"}]

[{"id":621,"citationNumber":"9.","type":"book","title":"Termoenergetska postrojenja - Tehnolo\u0161ki sistemi, projektovanje i izgradnja, eksploatacija i odr\u017eavanje","DOI":null,"author":[{"given":"Z.","family":"Milovanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2011"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":622,"citationNumber":"10.","type":"book","title":"Mineralne sirovine BiH - le\u017ei\u0161ta uglja","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["1976"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":623,"citationNumber":"11.","type":"journal-article","title":"Ugalj Jugoslavije","DOI":null,"author":[{"given":"P.","family":"Nikoli\u0107"},{"given":"D.","family":"Dimitrijevi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1981"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":624,"citationNumber":"12.","type":"book","title":"Primenjena geostatistika","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Peri\u0161i\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1983"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":625,"citationNumber":"13.","type":"journal-article","title":"Potrebna toplina i koli\u010dina uglja za dugoro\u010dni plan proizvodnje elektri\u010dne energije, elektroenergetski bilans Federacije BiH za period 1998-2030. godina","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":[null]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":626,"citationNumber":"14.","type":"journal-article","title":"Predhodne Studije opravdanosti izgradnje Termoenergetskih objekata. Stanari, Kongora i Bugojno","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":[null]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":627,"citationNumber":"15.","type":"book","title":"Strategija nau\u010dno-tehnolo\u0161kog razvoja u geologiji, rudarstvu i metalurgiji","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["1988"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":628,"citationNumber":"16.","type":"journal-article","title":"Sarajevo: Energetski institut Hrvoje Po\u017ear - Hrvatska, Soluziona - \u0160panjolska, Ekonomski institut Banjaluka - BiH, Rudarski institut Tuzla \u2013 BiH","DOI":null,"author":[{"given":"Studija","family":"BiH"}],"issued":{"date-parts":["2009"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":629,"citationNumber":"17.","type":"book","title":"Studija podobnosti o rudnicima uglja srednje Bosne i Tuzle za Federaciju Bosne i Hercegovine","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["2000"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":630,"citationNumber":"18.","type":"journal-article","title":"Studija tro\u0161kova u proizvodnji uglja i energije iz termoelektrana u Bosni i Hrecegovini","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["1997"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":631,"citationNumber":"19.","type":"book","title":"Matemati\u010dke metode u rudarstvu i geologiji \u2013 Teorija i primena","DOI":null,"author":[{"given":"S.","family":"Vuji\u0107"},{"given":"A.","family":"Ivi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1991"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.