×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Professional paper

UTICAJ METEROLOŠKIH PARAMETARA NA KONCENTRACIJE SO2 U VAZDUHU GRADA BIJELJINE

By
Neđo Đurić ,
Neđo Đurić

Tehnički institut, Bijeljina, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina

Radenko Babić ,
Radenko Babić

Tehnički institut, Bijeljina, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina

Petar Savković ,
Petar Savković

Tehnički institut, Bijeljina, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina

Mira Vidaković
Mira Vidaković

Tehnički institut, Bijeljina, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Glavni uzrok zagađenja vazduha u gradu Bijeljini su ložišta u domaćinstvima, a malim dijelom saobraćaj i industrija. Zagađenje zavisi od jačine izvora zagađenja, a transport, razblaživanje i taloženje na okolinu zavisi od sledećih faktora: visine uzdizanja zagađujuće materije u zavisnosti od visine dimnjaka, turbulencije i razmjene vazdušnih masa, pravca i brzine vjetra i izgrađenosti terena. Osnovni parametar koji utiče na aerozagađenje je vjetar, njegova brzina i pravac, koji su usko vezani sa vertikalnim i horizontalnim gradijentima temperature u atmosferi. U radu su prikazani odnosi koncentracija sumpor-dioksida i meteoroloških faktora: atmosferskog pritiska, brzine vjetra, relativne vlažnosti i temperature, bazirani na 24-časovnom kontinualnom mjerenju. Vršeno je poređenje rezultata mjerenja iz perioda povoljnih i nepovoljnih uslova za aerozagađenje – mjesec novembar 2009, 2010 i 2011. godine.

References

[{"id":729,"citationNumber":"1","type":"book","title":"Hemija atmosfere","DOI":null,"author":[{"given":"J.","family":"\u0110ukovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":730,"citationNumber":"2","type":"journal-article","title":"Priru\u010dnik za komunalnu higijenu, Medicinska knjiga Beograd","DOI":null,"author":[{"given":"Ramzin S.","family":"saradnici"}],"issued":{"date-parts":["1966"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":731,"citationNumber":"3","type":"journal-article","title":"Pravilnik o grani\u010dnim vrijednostima kvaliteta vazduha, Slu\u017ebeni glasnik RS 39\/05","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":[null]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":732,"citationNumber":"4","type":"journal-article","title":"Mjerenje aerozaga\u0111enja na podru\u010dju grada Bijeljine, Mjese\u010dni izvje\u0161taji za novembar 2009","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["2010"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":733,"citationNumber":"5","type":"chapter","title":"Zakon o za\u0161titi vazduha","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":[null]},"container-title":"Slu\u017ebeni glasnik RS 53\/02","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":734,"citationNumber":"6","type":"chapter","title":"Zakon o za\u0161titi \u017eivotne sredine","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":[null]},"container-title":"Slu\u017ebeni glasnik RS 28\/07","volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.