×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Professional paper

PALINOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU UGLJEVIČKOG BASENA

By
Miro Maksimović ,
Miro Maksimović
Contact Miro Maksimović

Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik, Ugljevik, Bosnia and Herzegovina

Dimšo Milošević ,
Dimšo Milošević

Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik, Ugljevik, Bosnia and Herzegovina

Zlatko Ječmenica
Zlatko Ječmenica

Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik, Ugljevik, Bosnia and Herzegovina

Abstract

U radu su obrađena palinoloških istraživanja vezana za definisanje tipova i vrsta biljne vegetacije od koje su nastali ugljevi na području Ugljevika, kao i vremena nastanka, vrste i kvaliteta ugljeva na prostoru Ugljevičkog basena. Posebnim naučnim metodama su povezane određene definicije i pojmovi, analizirana projektna dokumentacija, povezane relevatne činjenice i donesen zaključak. Na osnovu palinoloških istraživanja zaključeno je da su ugljevi na području Ugljevika, te Zenice i Kolubare, najvećim dijelom nastali od močvarne vegetacije. Glavni ugljeni slojevi u Ugljeviku su produkt karbonifikacije  lišćarskih i četinarskih vrsta drveća (visoko i drveće srednje visine).

References

[{"id":683,"citationNumber":"1","type":"journal-article","title":"Biostratigrafija. Beograd. Zavod za ud\u017ebenike i nastavna sredstva","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"An\u0111elkovi\u0107"},{"given":"M.","family":"Petrovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1971"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":684,"citationNumber":"2","type":"chapter","title":"Prou\u010davanje stanja i funkcionalnosti rekultivisanih odlagali\u0161ta po\u0161umljavanjem na podrtu\u010dju Kolubarskog basena u cilju kvalitetnije \u017eivotne sredine i njenog kori\u0161\u0107enja za rekreaciju","DOI":null,"author":[{"given":"D.","family":"Dra\u017ei\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1998"]},"container-title":"Doktorska disertacija. \u0160umarski fakultet","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":685,"citationNumber":"3","type":"journal-article","title":"Izvje\u0161taj o palinolo\u0161kim ispitivanjima uzoraka iz le\u017ei\u0161ta \u201eBogutovo Selo - Sjever\u201c Ugljevik","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["1975"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":686,"citationNumber":"4","type":"book","title":"Dendrologija","DOI":null,"author":[{"given":"B.","family":"Jovanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1991"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":687,"citationNumber":"5","type":"journal-article","title":"Fosilni ugalj Bosne i Hercegovine","DOI":null,"author":[{"given":"F.","family":"Katzer"}],"issued":{"date-parts":["1921"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":688,"citationNumber":"6","type":"journal-article","title":"Geologija za rudare. Op\u0161ta i istorijska geologija. Drugo dopunjeno izdanje","DOI":null,"author":[{"given":"B.","family":"Milovanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1950"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":689,"citationNumber":"7","type":"article-journal","title":"O starosti slatkovodnog tercijara sa ugljem u Bosni na osnovu paleofloristi\u010dkih istra\u017eivanja","DOI":null,"author":[{"given":"N.","family":"Panti\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1961"]},"container-title":"Beograd. Geolo\u0161ki anali Balkana","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":690,"citationNumber":"8","type":"book","title":"Beograd","DOI":null,"author":[{"given":"N.","family":"Panti\u0107"},{"given":"P.","family":"Nikoli\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1973"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":691,"citationNumber":"9","type":"chapter","title":"Osnovi op\u0161te geologije","DOI":null,"author":[{"given":"K.","family":"Petkovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1965"]},"container-title":"Egzodinamika. Beograd. Zavod za izdavanje ud\u017ebenika Socijalisti\u010dke Republike Srbije","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":692,"citationNumber":"10","type":"book","title":"Biostratigrafska istra\u017eivanja na povr\u0161inskom kopu \u201eBogutovo Selo\u201c Ugljevik","DOI":null,"author":[{"given":"Studija","family":""}],"issued":{"date-parts":["1989"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":693,"citationNumber":"11]Svodni","type":"journal-article","title":"elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i prora\u010dunu rezervi uglja u le\u017ei\u0161tu Bogutovo Selo \u2013 Ugljevik sa stanjem 31.12.2008","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["2009"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":694,"citationNumber":"12","type":"journal-article","title":"Izvje\u0161taj o rezultatima mikropetrografskih ispitivanja uzoraka uglja iz le\u017ei\u0161ta \u201eBogutovo Selo\u201c ugljevik","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["2010"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.