nedelja, 25 feb 2018

Baner
Baner
Baner
Baner
Arhiv No 3.
 
   
 
ENERGETIKA - ENERGY

Snabdijevanje energijom, biodizel
Energy supply,biodiesel

Urednici – Editor
Dr Anto Gajić
Prof. dr Neđo Đurić


 

Zdravko Milovanović, Svetlana Dumonjić-Milovanović
Sigurnost snabdijevanja energijom u Republici Srpskoj
Dio II: Sigurnost snabdijevanja toplotnom energijom i tehnološkom parom
Safety of energy supply in Republic of Srpska
Part II: Safety of thermal energy and technologic steam supply

 


 

Zdravko Milovanović, Svetlana Dumonjić-Milovanović
Sigurnost snabdijevanja energijom u Republici Srpskoj
Dio III: Proces liberalizacije energetskog tržišta u Republici Srpskoj
Safety of energy supply in Republic of Srpska
Part III: Liberalisation process of energy market in Republic of Srpska

 


 

Asmir Kalfić
Značaj određivanja jodnog broja kod biodizela 
The importance of determinating the jodine number of biodiesel

 


 
GEOLOGIJA - GEOLOGY

Mineralne sirovine, inženjerska geologija – geotehnika, hidrogeologija
Mineral resources, Engineering geology – Geotechnics, Hydrogeology

Urednici – Editors
Acad. Stevan Karamata
Prof. dr Neđo Đurić


 

Ranko Cvijić
Stanje i pravci mogućeg razvoja mineralno-sirovinskog kompleksa Republike Srpske
Status and trends of the possible mineral-raw complex Republic of Srpska

 

 


 

Boško Vuković
Kompleksno iskorišćenje mineralno-sirovinske baze gatačke ugljonosne formacije
Complex utilization of mineral-raw materials Gacko coal formation

 


 

Neđo Đurić, Petar Mitrović, Anđa Đujić, Snežana Tadić
Inženjerskogeološki i geotehnički istražni radovi za nadvožnjak NP1 na koridoru Vc
Engineering geological and geotechnical investigation works for overprass NP1 corridor Vc

 


 

Neđo Đurić
Nekoliko primjera istraživanja i sanacije karakterističnih klizišta u Republici Srpskoj
Some examples of research and rehabilitation characteristic landslide in the Republic of Srpska

 


 

Душко Сунарић, Драгутин Јевремовић, Милорад Лолин
Mегаклизишта у горњем току Дрине од Фоче до Вишеграда и њихов утицај на хидроенергетске објекте
Мega-landslides in the upper Drina from Foča to Višegrad and their impact on hydropower facilities

 


 

Slobodan Nedeljković, Miodrag Popović
Neki aspekti primene evrokod-a ec-8 en 1998-1:2004. pri projektovanju savremenih saobraćajnica
Some aspects of the eurocode and ec-8 en 1998-1:2004. in the design of roads and highways

 


 

Ferid Skopljak, Mirza Bašagić, Boris Filipović, Božo Svetina
Prilog metodologiji revitalizacije bunara u vodonosniku pod pritiskom na primjeru bunara „CC Well“ Coca-Cola – Sarajevo
A contribution to the methodology of the revitalization of wells aquifer in pressure on the exsample wells “CC Well” Coca-Cola- Sarajevo

 


 
RUDARSTVO - MINING

Podzemna i površinska eksploatacija, miniranje
Underground and surface exploitation, blasting

Urednik - Editor
Prof. dr Božo Kolonja


 

Mirko Ivković
Sistem degazacije kao preventivna zaštita pri radu u izbojnoj radnoj sredini u rudnicima uglja
Prorhylaxis patronize by metod gasline at work on workung places in mine char

 


 

Mirko Ivković
Ugroženost podzemnih rudnika uglja endogenim požarima
Mine fires in underground exploatation

 


 

Lazar B. Stojanović
Model za optimizaciju diskontinualnih transportnih sistema na površinskim kopovima
Model for optimisation of discontinuous transport systems in open pits

 


 

Vladimir Malbašić, Miodrag Čelebić
Određivanje sigurnosnih zona pri bušenju i miniranju u cilju maksimalno moguće zaštite objekata na primjeru kamenoloma „Ljubačevo“ kod Banjaluke
Determination of safety zones by drilling and blusting to maximal possible structure protection on quarry „Ljubačevo“ near Banja Luka sample

 
GRAĐEVINARSTVO - CONSTRUCTION

Građevinski objekti
Buildings

Urednik - Editor
Prof. dr Petar Santrač 

 


 

Rašid Hadžić, Žanesa Ljevo
Moguća sigurnost i pouzdanost građevinske skele slobodnog sastava prema seizmičkom opterećenju
Possible sefety and relaibility of building slab free composition by seismic load


 


 
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENVIRONMENT

Zagađenja vazduha, prirodna staništa 
Air pollution, natural habitats

Urednici - Editors
Prof. dr Jovan Đuković, 
Doc. dr Svjetlana Cupać

 


 

Neđo Đurić, Nada Božić, Radenko Babić, Bosa Stojanović, Mira Vidaković
Monitoring ukupnih azotnih oksida u vazduhu grada Bijeljine
Monitoring of total nitrogen oxides in the air of Bijeljina city

 


 

Slađana Petronić
Ekološke i fitogeografske karakteristike zajednice onopordetum acanthii br.-bl. 1926
Ecological and phytogeographic characteristics of onopordetum acanthii
community br.-bl.1926

 


 

Slađana Petronić, Jelena Kadić, Dejan Radošević, Goran Panić
Floristički diverzitet posebnog područja prirode Gromiželj
Floristic diversity of special area of nature Gromizelj

 


 


Copyright Tehnički institut Bijeljina, 2010.
Web dizajn : Stanko Zarić

uređuje: www.asteh.com